Nr 1 program odżywiania azotem w uprawach ekologicznych

 W Polsce z roku na rok rośnie zainteresowanie uprawami ekologicznymi. Obecnie powierzchnia produkcyjna upraw ekologicznych to ok. 15 000 ha i ciągle rośnie. Jest to spowodowane wzrastającym popytem na płody rolne pochodzące z tego typu gospodarstw, zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Rośnie także liczba podmiotów skupujących, które nieustannie poszukują przede wszystkim producentów ekologicznych owoców. Od wielu lat ceny na ekologiczne owoce są wyższe i bardziej stabilne w porównaniu do konwencjonalnych, a przez to produkcja ekologicznych truskawek, malin czy porzeczek jest opłacalna. Dobre ceny to jedynie połowa sukcesu. Warunkiem odpowiedniego zysku w każdej uprawie są wysokie i odpowiedniej jakości plony. Poziom uzyskiwanych w gospodarstwie plonów zależy od warunków glebowych i klimatycznych, poprawności stosowanej agrotechniki oraz od zaopatrzenia roślin w składniki pokarmowe. Zadaniem rolnika ekologicznego jest stworzenie dla roślin optymalnych warunków do wzrostu, w tym dobrego ich odżywienia, które zgodnie z zasadami produkcji ekologicznej może realizować poprzez nawożenie kompostem, obornikiem, czy też wysiew roślin na nawóz zielony. Gospodarstwa specjalizujące się w produkcji owoców są w większości przypadków prowadzone bez produkcji zwierzęcej, w związku z tym nie mają własnego obornika. Poza tym niewielki areał gospodarstwa i uprawa roślin wieloletnich nie zawsze umożliwia wprowadzenie do płodozmianu pól, na których pojawia się jako plon główny rośliny bobowate (motylkowate), po których uprawie w glebie pozostaje azot. Z obserwacji wielu ekologicznych gospodarstw wynika, że za niepowodzenia w produkcji są odpowiedzialne nie tylko choroby czy szkodniki, ze względu na ograniczoną liczbę środków ochrony roślin dozwolonych do stosowania w tego typu produkcji, ale przede wszystkim niewłaściwa gospodarka nawozowa. Konsekwencją niedoboru wielu ważnych składników pokarmowych są niskie, słabej jakości plony, za które rolnik otrzymuje mniej pieniędzy, a przez to spada opłacalność jego produkcji.

Azot jest kluczowym czynnikiem plonotwórczym, którego niedobory są często obserwowane na plantacjach ekologicznych truskawek, malin, porzeczek, czy agrestu. Zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego niedobory składników pokarmowych należy uzupełniać poprzez stosowanie kompostu, obornika, czy roślin uprawianych na zielony nawóz. Przepisy zezwalają także na stosowanie preparatów biodynamicznych, nawozów mineralnych i środków poprawiających właściwości gleby pod warunkiem, że zostały dopuszczone do stosowania w produkcji ekologicznej. Rośliny niedostatecznie odżywione N mają małe, cienkie i jasnozielone liście, które w okresie letnio-jesiennym przybierają kolor żółto-zielony (np. porzeczka, agrest, warzywa) lub czerwono-purpurowy (np. truskawka, malina) i przedwcześnie opadają. Ogonki liściowe mają barwę czerwono-brunatną. Pierwsze objawy niedoboru N pojawiają się na starczych liściach i stopniowo obejmują liście młodsze, położone wyżej na pędzie. Pędy są cienkie i krótsze, w przypadku malin nowo wyrastające pędy są mniejsze niż u roślin prawidłowo odżywionych. Niedobór azotu ogranicza zawiązywanie pęków kwiatowych, powodując obniżenie plonowania roślin. Owoce pochodzące z niedożywionych roślin są najczęściej drobne i mało smaczne, przedwcześnie dojrzewają i opadają.

W odpowiedzi na potrzeby producentów ekologicznych w zakresie nawożenia azotem firma NaturalCrop Poland oferuje program odżywiania azotem upraw ekologicznych. Opiera się on na trzech specjalistycznych produktach zawierających azot organiczny. Wszystkie produkty posiadają Świadectwa kwalifikacji produktów do stosowania w rolnictwie ekologicznym wydane przez IUNG w Puławach.

 

BIOILSA to nowy typ nawozu azotowego o kontrolowanym uwalnianiu składników przeznaczony do nawożenia roślin upraw polowych, warzywnych
i sadowniczych. Jest to produkt w 100% pochodzenia biologicznego, zawierający 12,5% azotu organicznego. Poprawia naturalną zdolność gleby do zaspokajania potrzeb pokarmowych roślin w fosfor, potas i inne składniki. Spowolnione uwalnianie azotu zapewnia optymalne odżywienie roślin przez cały okres wegetacyjny. BIOILSA jest zalecana do stosowania w jednorazowej dawce w początkowych fazach rozwoju wegetatywnego upraw. Produkt świetnie sprawdza się w uprawach sadowniczych tj. malina, borówka, porzeczka czy truskawka. W przypadku plantacji owocujących zaleca się zastosowanie wczesną wiosną dawki 400-700 kg. Dawka ta pokrywa całkowite zapotrzebowanie roślin na azot. Efekty stosowania to lepszy wzrost i wigor krzewów, poprawa kwitnienia oraz zakładania pąków na rok następny. Odżywione rośliny są bardziej odporne i dają wyższy plon. Przy zakładaniu nowych plantacji truskawek, malin, borówek czy porzeczek zaleca się zastosowanie przed wysadzeniem 300-500 kg nawozu/ha. W uprawach roślin warzywnych tj. cebuli, selera czy marchwi dawka Bioilsy to 400-700 kg/ha jednorazowo przed wysadzeniem lub wysianiem.

 

Kolejnym produktem w programie nawożenia upraw ekologicznych NaturalCrop jest płynny nawóz azotowy do fertygacji lub rozlewania ILSADRIP FORTE. W swoim składzie zawiera 9% rozpuszczalnego azotu, który charakteryzuje się szybkim działaniem interwencyjnym. Produkt ten jest szczególnie polecany w okresach zwiększonego zapotrzebowania na ten pierwiastek, takich jak: kwitnienie, zawiązywanie zawiązków oraz wzrost i rozwój owoców czy zawiązywanie główek w dawce 8-16 l/ha co 7-10 dni.

 

 

 

Dokarmianie dolistne azotem jest nieodłącznym elementem wysokiej produktywności roślin. W skład programu odżywiania azotem upraw ekologicznych wchodzi również nawóz dolistny NATURALCROP SL®. Jest to koncentrat aminokwasowy, który dzięki unikalnym właściwościom i wszechstronnemu zastosowaniu zapewnia szybki i zrównoważony wzrost roślin. Zalecana dawka nawozu wynosi od 1-5 l/ha.

Pojawienie się kompleksowego programu odżywiania azotem upraw ekologicznych stanowi niewątpliwie przełom w podniesieniu jakości i wielkości plonu. Na dobrze odżywionych ekologicznych plantacjach truskawek odmiany Senga Sengana rolnicy uzyskują średnio ok. 15 ton owoców z 1 ha, ekologiczne maliny owocujące na pędach jednorocznych plonują na poziomie ok. 8-10 ton z ha, porzeczka czarna odwdzięcza się za prawidłowe nawożenie plonem ok. 7-8 ton z hektara. Stosując prawidłowe nawożenie oparte na znajomości potrzeb pokarmowych poszczególnych gatunków, ocenie wizualnej stanu ich odżywienia oraz wynikach analiz glebowych, przy wykorzystaniu dozwolonych w rolnictwie ekologicznym nawozów jak np. BIOILSA, NATURALCROPSL, ILSADRIP FORTE można także i w tym systemie produkcji uzyskiwać wysokie plony dobrej jakości.  

Projekt graficzny Ambitny Plan™. Realizacja Arteneo. Prawa autorskie NaturalCrop Poland Sp. z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.